Dezvoltare durabilă

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030

Guvernul României, întrunit în şedinţă la 12 noiembrie 2008, a dezbătut şi aprobat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă stabileşte obiective concrete pentru trecerea României, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare, propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei, în armonie cu mediul natural.


Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă este rezultatul obligaţiei asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006.

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale:

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României;

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene, la principalii indicatori ai dezvoltării durabile;

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.

Prin prisma indicatorului sintetic prin care se măsoară procesul de convergenţă reală, se creează condiţiile ca produsul intern brut pe cap de locuitor al României să depăşească în anul 2013 media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul 2020 şi să fie uşor superior nivelului mediu european în anul 2030.

Direcţiile principale de acţiune, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt:

  • Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural;
  • Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul acestora pe piaţa muncii;
  • Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;
  • Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri de măsuri pentru situaţii de criză, generate de fenomene naturale sau antropice;
  • Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, prin valorificarea avantajelor comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;
  • Identificarea unor surse suplimentare de finanţare, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;
  • Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 National Sustainable Development Strategy Romania 2013–2020–2030 Sursă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor


Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.