Despre noi

Asociaţia FREE WORLD promovează conceptul de dezvoltare durabilă – satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi materiale și spirituale.

Asociaţia FREE WORLD, în conformitate cu propriile documente de înființare și organizare, în conformitate cu legislația în vigoare, a desfășurat, desfășoară sau poate să desfășoare următoarele activități:


 • editarea și tipărirea de cărți, publicații periodice, broșuri, pliante, afișe sau alte materiale informative;
 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, de manifestații publice sau organizarea unor activități de instruire și educare a cetățenilor;
 • acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile protecției mediului, dezvoltării conștiinței civice, cooperare și dialog, precum și în alte domenii de interes general, care privesc viața publică;
 • dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate;
 • administrare și preluare în custodie și gestionare arii naturale protejate;
 • dezvoltarea de activități economice proprii, în vederea autofinanțării;
 • constituirea unităților de învățământ de profil;
 • promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la libera exprimare;
 • implicare civică;
 • informarea cetăţenilor;
 • implicarea activă în viaţa politică;
 • cooperare internă şi internaţională;
 • îmbunătăţirea imaginii României şi promovarea internaţională a valorilor româneşti din ţară şi de peste hotare;
 • păstrarea identităţii culturale româneşti, promovarea schimbului cultural, precum şi întărirea unităţii românilor din diaspora;
 • dezvoltarea relaţiilor cu românii din afara frontierelor şi din diaspora românească, sprijinindu-le aspiraţiile de păstrare a identităţii naţionale;
 • susţinerea culturii, tradiţiilor, a folclorului şi a religiilor;
 • susţinerea activităţilor recreative şi de divertisment;
 • susţinerea sportului, a tinerilor, a familiilor, a femeilor şi a bătrânilor;
 • dezvoltarea educaţiei;
 • combaterea discriminării;
 • sprijinirea persoanelor aflate în situaţii speciale;
 • protecţie şi incluziune socială;
 • dezvoltare rurală;
 • promovarea turismului;
 • dezvoltare economică;
 • cercetare şi inovare;
 • motivarea şi responsabilizarea societăţii civile şi a instituţiilor de resort, cu privire la obiectivele propuse de Asociaţie;
 • promovarea principiilor democratice în educaţia formală, non-formală şi informală a copiilor şi a tinerilor;
 • promovarea bunelor practici în educaţie şi modernizarea atitudinilor şi a mentalităţilor în raport cu educaţia;
 • dobândirea unor abilităţi comportamentale necesare mediului şcolar – respectarea unor reguli de conduită şi înţelegerea lor, urmarea unui program, a unei lecţii, a răspunde adecvat, a putea face schimb de roluri în dinamica elev-profesor, etc;
 • dezvoltarea programelor de tip şcoală după şcoală (after school) prin sprijinirea şi îndrumarea supravegheată de cadru didactic a elevilor din clasele primare, pentru efectuarea temelor, după orele de şcoală;
 • dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului şcolar şi de recuperare şcolară / educaţională pentru toate categoriile de copii;
 • dezvoltarea abilităţilor cognitive – exersarea în modalităţi noi şi distractive noţiunile deja însuşite, dobândirea de achiziţii noi prin metode variate;
 • dezvoltarea şi exersarea abilităţilor motrice: scris, colorat, desenat şi jocuri de stimulare motorie;
 • dezvoltarea abilităţilor sociale şi încurajarea interacţiunii sociale, într-un mediu structurat;
  exersarea abilităţilor lingvistice: educarea, corectarea limbajului; încurajarea abilităţilor artistice;
 • educarea copiilor, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani;
 • organizarea de cursuri de învăţare a limbilor străine de circulaţie internaţională, pentru copii;
 • promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate;
 • dezvoltarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
 • facilitarea accesului la educaţie a grupurilor vulnerabile;
 • instruire si educaţie, formare profesională;
 • educaţia familiei şi a părinţilor;
 • activităţi de protecţie a mediului şi ecologie;
 • dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar;
 • schimburi de tineri şi colaborarea internaţională;
 • descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale şi comercializarea produselor de profil, făcute de copii în atelierele şcolii;
 • ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate;
 • promovarea programelor de dezvoltare economica a zonelor slab dezvoltate;
 • promovarea programelor de dezvoltare transfrontalieră;
 • organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe în elaborarea de proiecte şi asigurarea consultanţei în scrierea lor;
 • realizarea şi distribuirea publicaţiilor, prestări servicii internet, servicii de voluntariat comunitare;
 • înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări culturale, de învăţământ şi participarea la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
 • promovează şi apără imaginea sa şi a învăţământului românesc;
 • alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi reglementările în domeniu;
 • încheierea de contracte cu terţi, în vederea realizării scopului asociaţiei;
 • promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate;
 • colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate;
 • derularea de activităţi promoţionale, în vederea susţinerii sponsorizărilor;
 • organizarea de excursii de documentare în ţară şi străinătate;
 • organizarea de activităţi pentru petrecerea timpului liber (tabere, concursuri, excursii, jocuri distractive, spectacole, etc.);
 • implementarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe;
 • realizarea unor adăposturi de noapte şi centre de zi pentru persoane adulte fără adăpost şi oferirea de găzduire temporară şi servicii psiho-socio-medicale;
 • servicii de menaj, îngrijire persoane vârstnice şi companiere;
 • îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu persoanelor aflate în dificultate, precum şi servicii psiho-socio-medicale;
 • ajutorarea bătrânilor şi pensionarilor nevoiaşi din punct de vedere medical, social şi spiritual;
 • asistenţă în dezvoltare; schimburi culturale şi relaţii de prietenie; pentru bătrâni; pentru săraci; editare publicaţii; voluntariat;
 • sprijinirea bătrânilor cu venituri foarte mici, a celor singuri;
 • centre de zi, unde bãtrânii pot veni zilnic pentru a se relaxa câteva ore alãturi de cei de aceeaşi vârstã. Aceştia vor putea sã beneficieze de activitãţi de club, meloterapie, gimnasticã de întreţinere, exerciţii de stimulare a memoriei, cum ar fi povestiri şi concursuri, dar şi terapie ocupaţionalã;
 • ajutorarea persoanelor lipsite de suport financiar şi material, indiferent de vârstă, sex sau religie;
 • susţinerea centrelor şi azilurilor din România care adăpostesc, îngrijesc şi tratează pacienţii acestora;
 • ajutorarea persoanelor defavorizate;
 • susţinerea materială şi financiară a altor ONG-uri din România;
 • ajutorarea bătrânilor abandonaţi;
 • dotarea azilurilor de bătrâni;
 • organizarea de excursii cu specific educativ pentru adulţi nevoiaşi;
 • organizarea de cantine sociale;
 • adoptarea de atitudini ferme faţă de orice manifestare de inerţie, temporizare, indiferenţă în aplicarea şi respectarea de către instituţiile statului, a drepturilor omului;
 • monitorizarea autorităţilor publice în activitatea acestora de aplicare şi respectare a principiilor privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
 • creearea de centre de informare şi consiliere juridică în materia drepturilor omului, a protecţiei consumatorilor şi a protecţiei mediului;
 • combaterea discriminării şi corupţiei de orice natură;
 • monitorizarea respectării tuturor drepturilor recunoscute de legislaţia naţională, Comunitar Europeană şi Internaţională, a persoanelor lipsite de libertate;
 • alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației;

Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.