Voluntari

ORDIN nr. 439 din 21 mai 2002 pentru aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei mediului

Ministrul Apelor şi Protecţiei Mediului, în baza prevederilor art. 2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, ale art. 6 şi art. 65 lit. c) din Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.167/2001 privind înfiinţarea Gărzii de mediu, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1


Se aprobă organizarea acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei mediului, prin acceptarea de agenţi ecologi voluntari şi încheierea contractului de voluntariat de către comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu la nivelul fiecărui comisariat judeţean din subordine.

(la data 03-oct-2006 art. 1 modificat de art. I, punctul 1. din Ordinul 963/2006 )

Art. 2

(1) Acceptarea agenţilor ecologi voluntari, pe baza consimţământului liber exprimat, se face în baza cererii de înscriere, însoţită de:

  1. a) CV-ul persoanei fizice;
  2. b) în cazul membrilor organizaţiilor neguvernamentale, prezentarea în sinteză, de către organizaţia din care face parte solicitantul, a activităţii desfăşurate de către acesta;
  3. c) două recomandări din partea unei instituţii de învăţământ, institut de cercetare, muzeu judeţean sau din partea reprezentanţilor administraţiei publice locale, primar, viceprimar sau secretarul unităţii administrativ-teritoriale locale, după caz, care să ateste competenţa/experienţa solicitantului.

(2) Selecţionarea agenţilor ecologi voluntari se face de către conducerea comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu pe baza documentelor depuse şi în urma unui interviu despre cunoştinţele acestora privind legislaţia în domeniul protecţiei mediului.

(la data 03-oct-2006 art. 2 modificat de art. I, punctul 2. din Ordinul 963/2006 )

Art. 3

(1) Activitatea agenţilor ecologi voluntari va consta în observarea şi informarea operativă asupra unor încălcări ale legislaţiei privind protecţia mediului.

(2) Principalele activităţi care vor fi în atenţia agenţilor ecologi voluntari sunt:

  1. a) modul de gospodărire a spaţiilor verzi (parcuri, grădini, zone verzi amenajate în cartierele de locuinţe);
  2. b) modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
  3. c) modul de administrare a unor arii protejate;
  4. d) activitatea operatorilor economici care poluează mediul şi care utilizează în mod neraţional resursele naturale ori generează disconfort, inclusiv zgomot şi perturbarea echilibrului habitatelor de orice fel;

(la data 03-oct-2006 art. 3, alin. (2), litera D modificat de art. I, punctul 3. din Ordinul 963/2006 )

  1. e) conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunzătoare a persoanelor care locuiesc în zona de activitate, în legătură cu importanţa protecţiei mediului.

(la data 03-oct-2006 art. 3, alin. (2), litera E modificat de art. I, punctul 3. din Ordinul 963/2006 )

(3) În cazul constatării unor încălcări ale legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, agentul ecolog voluntar va sesiza telefonic sau în scris inspectoratul de protecţie a mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

(4) Periodic agentul ecolog voluntar va depune un raport privind evenimentele mai importante semnalate.

Art. 4

Pentru asigurarea unei legături rapide cu agenţii ecologi voluntari şi pentru implicarea mai largă a societăţii civile în depistarea abaterilor de la normele de protecţie a mediului, se utilizează serviciul telefonic gratuit telverde, pus la dispoziţie de către comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu.

(la data 03-oct-2006 art. 4 modificat de art. I, punctul 4. din Ordinul 963/2006 )

Art. 5

(1) Activitatea desfăşurată de agentul ecolog voluntar se realizează în baza unui contract de voluntariat, încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenţa comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu.

(la data 03-oct-2006 art. 5, alin. (1) modificat de art. I, punctul 5. din Ordinul 963/2006 )

(2) Contractul de voluntariat va cuprinde drepturile şi obligaţiile voluntarului, condiţiile de reziliere sau încetare de drept a contractului.

(3) Prin contract se vor stabili zona de activitate şi domeniul pentru care este abilitat să îşi desfăşoare activitatea agentul ecolog voluntar.

(4) Modelul contractului de voluntariat este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 6

(1) Legitimarea agentului ecolog voluntar se va face cu certificatul de agent ecolog voluntar eliberat de comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu.

(la data 03-oct-2006 art. 6, alin. (1) modificat de art. I, punctul 6. din Ordinul 963/2006 )

(2) Modelul certificatului care să ateste calitatea de agent ecolog voluntar este prevăzut în anexa nr. 2.

(la data 03-oct-2006 art. 6, alin. (2) modificat de art. I, punctul 6. din Ordinul 963/2006 )

Art. 7

(1) Acoperirea eventualelor cheltuieli de deplasare, efectuarea de instruiri, acordarea de premii şi stimulente se realizează din sponsorizări şi fonduri bugetare, în măsura alocării acestora în limita prevederilor legale în vigoare.

(la data 03-oct-2006 art. 7, alin. (1) modificat de art. I, punctul 7. din Ordinul 963/2006 )

(2) Pentru reducerea cheltuielilor de deplasare agentul ecolog voluntar îşi va desfăşura activitatea cât mai aproape de domiciliu.

(3) În vederea stimulării activităţii agenţilor ecologi voluntari şi a instruirii acestora în derularea stagiilor de voluntariat, se promovează colaborarea cu organizaţii neguvernamentale

locale, ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului.

(la data 03-oct-2006 art. 7, alin. (3) modificat de art. I, punctul 7. din Ordinul 963/2006 )

(4) Acordarea de premii şi stimulente se face în limita fondurilor disponibile, cu ocazia organizării unor evenimente legate de protecţia mediului, în mod diferenţiat, în funcţie de gravitatea evenimentelor semnalate şi de pagubele care au putut fi evitate prin sesizarea la timp a abaterilor constatate.

(la data 03-oct-2006 art. 7, alin. (4) modificat de art. I, punctul 7. din Ordinul 963/2006 )

(la data 03-oct-2006 art. 7, alin. (5) abrogat de art. I, punctul 8. din Ordinul 963/2006 )

Art. 71

(1) Sub coordonarea comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu se poate constitui, la nivel teritorial, Corpul voluntarilor de mediu, prin libera asociere a voluntarilor ecologi înscrişi.

(2) Corpul voluntarilor de mediu este o structură asociativă, fără personalitate juridică, în coordonarea comisariatului Gărzii Naţionale de Mediu.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului voluntarilor de mediu se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, prin decizie a comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.

(la data 03-oct-2006 art. 7 completat de art. I, punctul 9. din Ordinul 963/2006 )

Art. 8

– Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul Apelor şi Protecţiei Mediului,

Petru Lificiu


Imagini video, din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe ROSUPERTOP.ro, pe paginile » VIDEO » MUZICĂ UȘOARĂ » MUZICĂ POPULARĂ » UMOR. Muzică românească veche, audio, multe cântece din anii 60′, 70′, 80′, 90′, găsiți pe paginile » AUDIO și NOSTALGIE. Doar muzică ușoară românească, audio, găsiți pe pagina MUZICĂ UȘOARĂ. Pe pagina MUZICĂ POPULARĂ, găsiți doar muzică populară românească.